REGLER FOR BRUK AV GRUSMASSE FRA SVENNES SAMEIGE SIN GRUVE PÅ HERMANSTØLEN (Vedtatt av årsmøtet 05.04.2019)

De regler som som måtte gjelde for bruk av Hermanstølgruva som en følge av utskiftningsprotokollen mellom Ulnes og Svennes sameiger av 1938, side 204, gjelder fortsatt. Ut over dette gjelder følgende regler.

  1. Gruva på Hermanstølen er til felles benyttelse for sameigerne i Svennes Sameige.
  2. Grus kan bare hentes ut fra gruva via den entreprenør som sameiga til enhver tid har avtale med som ansvarlig for driften av gruva.
  3. Sameigerne har rett til å hente ut grus til selvkost. Dette innebærer at sameigerne bare skal betale det entreprenøren skal ha for knusing og opplasting av masse. Prisen for dette skal avtales mellom entreprenør og styret for sameiga.
  4. Da grusforekomstene er begrensede, og bare bør brukes til «høyverdige» formål som for eksempel topplag på grusveger, er det ikke tillatt å hente ut «sams» masse, det vil si uknust grusmasse.
  5. Etter anvisning fra entreprenøren kan det hentes ut masse som uansett ikke kan knuses og benyttes som grusmasse. Eksempelvis silt.
  6. Den som ikke er sameiger, og som henter ut grus, må i tillegg til kostnadene nevnt under punkt 3, kjøpe grusen til en kubikkmeterpris som sameigestyret fastsetter i samarbeid med entreprenøren. En skal her ta hensyn til gjengs pris for slik masse.
  7. Grus som brukes på stølsvegene i sameiga skal anses på samme måte som grus som hentes ut av sameigere. Dette gjelder imidlertid ikke rene hytteveger. For disse gjelder reglene i punkt 6.
Felles-bestemmelser-Ulnes-Svennes-Sameige
Print Friendly, PDF & Email